میزبانی وب اشتراکی پلسک

نام بسته فضا ترافیک ماهانه پارک دامین تعداد سایت اضافی انتخاب نسخه PHP بکاپ آنتی تحریم کنترل پنل تعرفه ماهانه تعرفه 3 ماهه تعرفه 6 ماهه تعرفه سالانه سفارش
Plesk-1 500 مگابایت نامحدود نامحدود نامحدود پلسک 13,000 39,000 78,000 155,000 سفارش
Plesk-2 1000 مگابایت نامحدود نامحدود نامحدود 1 عدد پلسک 17,500 52,500 105,000 210,000 سفارش
Plesk-3 2000 مگابایت نامحدود نامحدود نامحدود 2 عدد پلسک 24,500 73,500 147,000 294,000 سفارش
Plesk-4 5000 مگابایت نامحدود نامحدود نامحدود 3 عدد پلسک 52,500 157,800 215,500 631,000 سفارش
Plesk-5 10000 مگابایت نامحدود نامحدود نامحدود 4 عدد پلسک 93,000 280,000 560,000 1,120,000 سفارش
Plesk-6 15000 مگابایت نامحدود نامحدود نامحدود 5 عدد پلسک 118,000 355,000 710,000 1,420,000 سفارش
Plesk-7 20000 مگابایت نامحدود نامحدود نامحدود 6 عدد پلسک 150,500 450,000 900,000 1,800,000 سفارش
جزئیات مختصر میزبانی وب اشتراکی پلسک ایران