لیست قیمت های سامانه پیام کوتاه

پایه

هزار 34 تومان
 • بدون خط اختصاصی
 • 7 خط عمومی رند
 • بدون ماژول
 • 100 پیامک هدیه
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هر پیامک 13.5 تومان
 • هزینه تمدید رایگان

اقتصادی

هزار 64 تومان
 • 1 خط اختصاصی
 • 7 خط عمومی رند
 • یک ماژول
 • 250 پیامک هدیه
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هر پیامک 13 تومان
 • هزینه تمدید رایگان

نیمه حرفه ای

هزار 110 تومان
 • 1 خط اختصاصی
 • 7 خط عمومی رند
 • سه ماژول
 • 500 پیامک هدیه
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هر پیامک 12.5 تومان
 • هزینه تمدید رایگان

حرفه ای

هزار 200 تومان
 • 1 خط اختصاصی
 • 7 خط عمومی رند
 • تمامی ماژول ها
 • 1000 پیامک هدیه
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هر پیامک 11.5 تومان
 • هزینه تمدید رایگان
34,000تومان

مادام العمر

بدون خط اختصاصی 7 خط عمومی رند بدون ماژول 100 پیامک هدیه پشتیبانی 24 ساعته​ هر پیامک 13.5 تومان هزینه تمدید رایگان​
64,000تومان

مادام العمر

1 خط اختصاصی 7 خط عمومی رند یک ماژول 250 پیامک هدیه​ پشتیبانی 24 ساعته​ هر پیامک 13 تومان هزینه تمدید رایگان​
110,000تومان

مادام العمر

1 خط اختصاصی 7 خط عمومی رند سه ماژول 500 پیامک هدیه​ پشتیبانی 24 ساعته​ هر پیامک 12.5 تومان​ هزینه تمدید رایگان​
200,000 تومان

مادام العمر

1 خط اختصاصی 7 خط عمومی رند تمامی ماژول ها 1000 پیامک هدیه​ پشتیبانی 24 ساعته​ هر پیامک 11.5 تومان​ هزینه تمدید رایگان​