قیمت گذاری خلاق

[vc_section full_width=”stretch_row” pix_bg_grdient=”bg-gradient-dark” pix_over_visibility=”” bottom_divider_select=”6″ b_2_color=”rgba(255,255,255,0.3)” b_3_color=”rgba(255,255,255,0.08)” t_flip_h=”true” pix_visibility=”1″ css=”.vc_custom_1589331491204{padding-top: 120px !important;padding-bottom: 180px !important;}” t_custom_height=”100px” fade_in_intro=”3285″ b_custom_height=”100px”][vc_row pix_particles_check=””][vc_column][pix_vertical_tabs badge_bold=”font-weight-bold” badge_secondary_font=”secondary-font” badge_text_color=”heading-default” badge_bg_color=”white” badge_text_size=”h6″ secondary_font=”secondary-font” title_color=”white” title_size=”h3″ padding_title=”20px” text_content=”ما وب سایت ها و برنامه های کاربردی کلاس جهانی را طراحی و توسعه می دهیم” content_color=”body-default” content_size=”text-18″ position=”text-right” padding_content=”10px” is_sticky=”sticky-top” menu_position=”right” tabs_style=”pix-pills-solid” animation=”fade-in-up” title=”قیمت مناسب برای همه” badge_text=”تخفیف محدود” badge_css=”.vc_custom_1600324328439{padding-top: 7px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 7px !important;padding-left: 12px !important;}”][pix_content_tab title=”اشتراک ماهانه” bold=”font-weight-bold” tab_id=”1586734084078-e14c333f-1289″][pix_pricing_group css=”.vc_custom_1586732873182{margin-top: 20px !important;}”][pix_pricing box_color=”gray-8″ animation=”fade-in-up” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”secondary” price_color=”white” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” subtitle_color=”white” content_color=”light-opacity-5″ icon_color=”white” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3%20%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%2024%2F7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”خرید قالب” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_color=”light-opacity-1″ btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1600325298189{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” price=”تومان” currency=”19″ period=”/ماهانه” subtitle=”برای مبتدی ها” btn_anim_delay=”400″ title=”پایین ترین قیمت” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][pix_pricing box_color=”gray-7″ animation=”fade-in-up” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-3″ price_color=”white” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” subtitle_color=”white” content_color=”light-opacity-5″ icon_color=”white” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3%20%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%2024%2F7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chart-pie%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%A7%D9%85%D9%86%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22lock-circle%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”خرید قالب” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1600325192712{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 5px !important;}” price=”تومان” currency=”49″ period=”/ماهانه” subtitle=”برای فریلنسرها” btn_anim_delay=”400″ title=”توصیه شده” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][/pix_pricing_group][/pix_content_tab][pix_content_tab title=”اشتراک سالانه” bold=”font-weight-bold” tab_id=”1589325242867-c81c6c27-1b65″][pix_pricing_group css=”.vc_custom_1586732873182{margin-top: 20px !important;}”][pix_pricing box_color=”gray-8″ style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”secondary” price_color=”white” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” subtitle_color=”white” content_color=”light-opacity-5″ icon_color=”white” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3%20%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%2024%2F7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”خرید قالب” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_color=”light-opacity-1″ btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1600325547027{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” price=”تومان” currency=”229″ period=”/سالانه” subtitle=”برای مبتدی ها” title=”پایین ترین قیمت” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][pix_pricing box_color=”gray-7″ style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-3″ price_color=”white” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” subtitle_color=”white” content_color=”light-opacity-5″ icon_color=”white” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3%20%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%2024%2F7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chart-pie%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%A7%D9%85%D9%86%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22lock-circle%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”خرید قالب” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1600325435222{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 5px !important;}” price=”تومان” currency=”549″ period=”/سالانه” subtitle=”برای فریلنسرها” title=”توصیه شده” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][/pix_pricing_group][/pix_content_tab][/pix_vertical_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1589326636674{padding-top: 80px !important;}”][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” pix_duo_icon=”apple-watch” icon_color=”gray-5″ icon_size=”48″ padding_content=”10px” content_align=”center” animation=”fade-in-up” title=”امکانات نامحدود” css=”.vc_custom_1600323838756{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”]با این قالب وب سایت های عالی ایجاد کنید[/pix_feature][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” pix_duo_icon=”homepod” icon_color=”gray-5″ icon_size=”48″ padding_content=”10px” content_align=”center” animation=”fade-in-up” title=”ساخت فرانسه” css=”.vc_custom_1600323801626{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”]با این قالب وب سایت های عالی ایجاد کنید[/pix_feature][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” pix_duo_icon=”lte-2″ icon_color=”gray-5″ icon_size=”48″ padding_content=”10px” content_align=”center” animation=”fade-in-up” title=”طراحی در سطح جهانی” css=”.vc_custom_1600323747209{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”]با این قالب وب سایت های عالی ایجاد کنید[/pix_feature][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1589331595715{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_row content_placement=”middle” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1589330691977{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column width=”1/2″ content_align=”text-right” css=”.vc_custom_1601452871439{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 40px !important;}”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”heading-default” bg_color=”dark-opacity-1″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” padding=”” text=”ساخته شده توسط طراحان برتر” css=”.vc_custom_1600323860693{padding-top: 7px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 7px !important;padding-left: 12px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”right” size=”h2″ text_color=”heading-default” css=”.vc_custom_1600323876130{padding-top: 20px !important;}”]با خرید مشتری های جدید تأثیر خود را بگذارید[/sliding-text][pix_text size=”text-20″ content_color=”body-default” position=”text-right” animation=”fade-in-up” delay=”200″ css=”.vc_custom_1600323891736{padding-bottom: 10px !important;}”]ما وب سایت ها و برنامه های کاربردی کلاس جهانی را با استانداردهای کیفیت بالا طراحی و توسعه می دهیم[/pix_text][pix_button btn_text=”خرید کنید” btn_style=”outline” btn_color=”gray-2″ btn_text_color=”heading-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”http://demo1.gostaranweb.com/Essentials/Original” btn_icon=”pixicon-bag-2″][pix_button btn_text=”تماس بگیرید” btn_style=”underline” btn_color=”orange” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”http://demo1.gostaranweb.com/Essentials/Original” btn_icon=”pixicon-angle-left”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][pix_img align=”text-right” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” image=”3298″][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1589330702369{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”image” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” animation=”fade-in-up” title=”امکانات نامحدود” css=”.vc_custom_1600324031891{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” image=”3301″ image_size=”70%”]با این قالب وب سایت های عالی ایجاد کنید[/pix_feature][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”image” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” animation=”fade-in-up” title=”امکانات نامحدود” css=”.vc_custom_1600324014309{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” image=”3302″ image_size=”70%”]با این قالب وب سایت های عالی ایجاد کنید[/pix_feature][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”image” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” animation=”fade-in-up” title=”امکانات نامحدود” css=”.vc_custom_1600323987823{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” image=”3303″ image_size=”70%”]با این قالب وب سایت های عالی ایجاد کنید[/pix_feature][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1589328433363{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1588890792027{padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”heading-default” bg_color=”dark-opacity-1″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” element_div=”text-center” padding=”” text=”سوالات متداول” css=”.vc_custom_1600324047235{padding-top: 7px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 7px !important;padding-left: 12px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h2″ text_color=”heading-default” css=”.vc_custom_1600324061510{padding-top: 20px !important;}”]سوال ها و جواب ها[/sliding-text][pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” delay=”200″]ما وب سایت ها و برنامه های کاربردی کلاس جهانی را طراحی و توسعه می دهیم[/pix_text][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column width=”1/2″ content_align=”text-right” css=”.vc_custom_1601452894519{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][pix_faq title_bold=”font-weight-bold” title_size=”h5″ icon=”” animation=”fade-in-up” content_animation=”fade-in-up” title=”آیا می توان یک وب سایت یک صفحه ای ایجاد کرد؟” content_delay=”200″ css=”.vc_custom_1600324165290{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر[/pix_faq][pix_faq title_bold=”font-weight-bold” title_size=”h5″ icon=”” animation=”fade-in-up” content_animation=”fade-in-up” title=”آیا محدودیتی برای استفاده وجود دارد؟” content_delay=”200″ css=”.vc_custom_1600324182914{padding-top: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر[/pix_faq][/vc_column][vc_column width=”1/2″ content_align=”text-right” css=”.vc_custom_1601452889701{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][pix_faq title_bold=”font-weight-bold” title_size=”h5″ icon=”” animation=”fade-in-up” content_animation=”fade-in-up” title=”آیا پشتیبانی رایگان دریافت می کنم؟” content_delay=”200″ css=”.vc_custom_1601452911422{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر[/pix_faq][pix_faq title_bold=”font-weight-bold” title_size=”h5″ icon=”” animation=”fade-in-up” content_animation=”fade-in-up” title=”آیا به روزرسانی های آینده دریافت می کنم؟” content_delay=”200″ css=”.vc_custom_1600324135948{padding-top: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر[/pix_faq][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1588890898137{padding-top: 20px !important;}”][vc_column][pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” delay=”200″ css=”.vc_custom_1600324197205{padding-top: 20px !important;}”]پاسخ درستی پیدا نکردید؟ مشاهده بیشتر از اینجا[/pix_text][pix_button btn_text=”درباره قیمت گذاری بیشتر بدانید” btn_color=”white” btn_text_color=”body-default” btn_size=”sm” btn_rounded=”btn-rounded” btn_effect=”4″ btn_hover_effect=”4″ btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”http://demo1.gostaranweb.com/Essentials/Original/faq/” btn_icon=”pixicon-angle-left”][/vc_column][/vc_row][/vc_section]

پیمایش به بالا